Ordbog

Har du et fagudtryk du gerne vil have forklaret? På denne side finder du en liste af anvendte fagudtryk på hjemmesiden.

Ankenævnet for forsikring

Ankenævnet for forsikring behandler klager fra forbrugere om forsikringsafgørelser. Har dit forsikringsselskab truffet en afgørelse, som du er utilfreds med, kan du klage over afgørelsen ved Ankenævnet for forsikring.

Ansvarsfri

Sælger er som udgangspunkt fri for ansvar for bygningens fysiske tilstand , hvis køber inden aftalens indgåelse har modtaget en tilstandsrapport, en elinstallationsrapport samt tilbud om ejerskifteforsikring. Endelig skal sælger skriftligt tilbyder køber at betale et beløb svarende til mindst halvdelen af den tilbudte samlede forsikringspræmie.

BBR

En forkortelse af Bygnings- og Boligregistret, der er et register, der indeholder oplysninger om ejendomme og bygninger i Danmark.

Ejendomsværdiskat

Ejendomsværdiskatten beregnes på grundlag af den offentlige ejendomsvurdering og betales til staten.

Ejerskifteforsikring

Ejerskifteforsikringen beskytter køber mod mangler, som måtte blive opdaget, efter at køber har overtaget ejendommen. Forsikringen dækker i enten 5 eller 10 år efter overtagelsen.

Elinstallationsrapport

Som led i huseftersynsordningen skal sælger bestille et eleftersyn hos en autoriseret elinstallatør, og denne udfærdiger en elinstallationsrapport.

Energimærke

Energimærket skal give køber et overblik over ejendommens energiforbrug, så køber kender de årlige udgifter til energiforbruget.

Flexlån

FlexLån er et rentetilpasningslån, hvor renten fastsættes på aftalte tidspunkter. F.eks. F1 hvor renten tilpasses hvert år.

Fortrydelsesret

Hvis køber vil fortryde købet, skal han give sælger besked herom inden 6 hverdage. 6-dages fristen regnes fra den dag købsaftalen indgås, uanset om aftalen er betinget af et eller flere forhold. Lørdage, søndage, helligdage og grundlovsdag medregnes ikke.

Forældrekøb

Forældrekøb er ejendomshandler hvor forældre køber en lejlighed med det formål at udleje den til egne børn.

Fælleseje

Fælleseje kaldes også formuefællesskab. Ved fælleseje forstås alt, hvad ægtefællerne ejer ved ægteskabets indgåelse eller senere erhverver, når det ikke er gjort til særeje.

Grundskyld

Den kommunale ejendomsskat, der beregnes på grundlag af den seneste offentlige ejendomsvurdering.

Gældsbrev

En skriftlig skylderklæring, hvori udstederen medgiver, at der påhviler ham en ensidig og ubetinget forpligtelse til at betale et nærmere angivet pengebeløb.

Huseftersyn

Huseftersyn er en ud- og indvendig gennemgang af ejendommen af en bygningssagkyndig med henblik på udfærdigelse af tilstandsrapport.

Hæftelse

Bruges som betegnelse for panterettigheder på en fast ejendom eller løsøre.

Lejeaftale

En aftale mellem en ejer af en ejendom (udlejer) og en eller flere personer (lejer) om at lejer på visse betingelser må bo i udlejers ejendom.

Loyal oplysningspligt

Indebærer at Sælger skal oplyse køberen om alle ikke bagatelagtige forhold som han kender eller burde kende, og som han må regne med, at køberen vil lægge vægt på.

Matr.nr.

Betegnelse for en selvstændig ejendom eller et grundstykke. Matrikelbetegnelsen består af et matrikelnummer og oplysning om ejerlav. Matrikelregisteret indeholder oplysninger om alle matrikelnumre i Danmark.

Notar

Typisk en dommerfuldmægtig i byretten eller en retsassessor i skifteretten, der bl.a. medvirker ved oprettelsen af et testamente.

Offentlig vej

Offentlige veje er veje ejet af det offentlige, dvs. enten kommunen eller Staten. Offentlige veje vedligeholdelse af ejeren.

Oplysningsansvar

Oplysningsansvaret betyder, at sælger skal besvare spørgsmålene i tilstandsrapporten sandfærdigt og svare loyalt på spørgsmål fra den bygningssagkyndige. Såfremt sælger tilsidesætter sin oplysningspligt, kan han blive erstatningsansvarlig.

Privat fællesvej

En privat fællesvej er en privat vej, som flere grundejere er fælles om at bruge og vedligeholde. Ofte er vedligeholdelsesforpligtelsen placeret hos grundejerforeningen eller i en vejfond, som løbende sætter penge af til vedligeholdelsen.

Refusionsopgørelse

Opgørelse over ejendommens indtægter og udgifter. Opgørelsen udfærdiges med overtagelsesdagen som skæringsdag, således at evt. forfaldne ydelser før overtagelsesdagen betales af sælger, og forfaldne ydelser efter overtagelsesdagen betales af køber.

Retshjælpsforsikring

En retshjælpsforsikring dækker dine sagsomkostninger ved en civil retssag herunder f.eks. retsafgift, omkostninger til syn og skøn og advokatomkostninger. Sædvanligvis gælder en selvrisiko på 10 % eller minimum kr. 2500.

Risikokort

På risikokort kan ses, hvor stor risikoen er for oversvømmelse i et bestemt område. Kaldes også sårbarhedskort.

Risikoovergang

Risikoen for ejendommen overgår til køber på overtagelsesdagen eller på dispositionsdagen, hvis denne er tidligere end overtagelsesdagen.

Sameje

Sameje er betegnelsen, for en ejendomsret som tilkommer flere i fællesskab.

Servitut

Er en ret til at råde over en fast ejendom i begrænset omfang eller til at kræve opretholdt en given tilstand på ejendommen.

Særeje

Den del af ægtefællens formue, som ikke indgår i formuefællesskabet. Dette kan være bestemt i en ægtepagt, af en gavegiver eller af en arvelader i et testamente jf. retsvirkningslovens §§ 28 og 28a.

Særhæftelse

Hver ægtefælle hæfter for sin gæld med alt hvad han ejer og råder over herunder den del af fællesboet, hvorpå ægtefællen råder, samt med sit særeje jf. retsvirkningslovens § 25.

Testamente

En ensidig disposition, hvor en person træffer beslutning om, hvordan hans efterladte ejendele skal fordeles.

Tilstandsrapport

En tilstandsrapport er den bygningssagkyndiges vurdering af boligens tilstand og synlige skader eller tegn på skader. Tilstandsrapporten er nødvendig, for at der kan tegnes en ejerskifteforsikring.

Tinglysning

Tinglysning er betegnelsen for offentlig registrering af privatretlige rettigheder og kendsgerninger.

Udvidet samlevertestamente

Er en betegnelse for et gensidigt testamente som oprettes mellem ugifte samlevende. I samlevertestamentet kan bestemmes, at de to samlevende skal arve hinanden, som var de ægtefæller med fuldstændigt særeje. Reglerne findes i arvelovens § 87.

Ægtepagt

En særlig aftale mellem ægtefæller, som bl.a. kan regulere formueordningen eller indbyrdes gaveoverdragelser. En ægtepagt er underkastet specifikke gyldighedsbetingelser.

ÅOP

Årlige omkostninger i %. Det vigtigste nøgletal når du skal sammenligne boliglån.