Jeg vil sælge

Står du og skal sælge din bolig? Salg af bolig er en kompliceret proces, hvor mange regler skal iagttages. Hvis tingene ikke er på plads, risikerer du at skulle betale erstatning til køber. Undgå at komme i klemme ved at alliere dig med en dygtig og erfaren boligadvokat, som kan lede dig trygt igennem processen.

Salg uden ejendomsmægler

Det kan være dyrt at få en ejendomsmægler til at forestå ens salg af bolig. Derfor er der også mange, der spekulerer i, om de overhovedet ønsker at benytte en ejendomsmægler. Det er ikke et krav, at man benytter en ejendomsmægler ved et hussalg. Det ændrer dog ikke ved, at reglerne kan være komplekse og uoverskuelige. Det er derfor en god idé at få advokatbistand fra en erfaren boligadvokat. På denne måde sikrer du dig, at juraen er på plads, og at du ikke ryger i en faldgrube og ender med at skulle betale erstatning til køber.

Beskatning ved salg af bolig

Når du sælger din bolig, skal du ikke betale skat, hvis

  • Du eller din ægtefælle eller registrerede partner har boet i ejendommen på et tidspunkt i din ejertid (der består således ikke et krav om, at I skal bo der på salgstidspunktet. Dog medfører et midlertidigt ophold ikke et skattefrit salg, men I skal reelt have boet i boligen med henblik på varigt ophold), og
  • Det samlede grundareal må ikke overstige 1.400 m2

Det skattefrie salg gælder, uanset om du skal sælge et almindeligt hus, ejerlejlighed eller hus på lejet grund.

Hvis din grund er 1.400 m2 eller derover, er salget kun skattefrit, hvis

  • der ikke kan udstykkes grund til selvstændig bebyggelse, eller
  • hvis en udstykning vil medføre en værdiforringelse på mere end 20% af restarealet på den bestående bebyggelse

Du skal have en erklæring fra din kommune, om at din grund ikke kan udstykkes, før du kan sælge skattefrit. Kan din grund udstykkes, og ønsker du derfor en erklæring om værdiforringelse af restarealet eller den bestående bebyggelse, retter du henvendelse til Vurderingsstyrelsen.

Hvis du bor i et tofamiliehus, bliver huset så at sige delt op i to ejerlejligheder. Dvs. den lejlighed, du eller din husstand har boet i efter opdelingen, kan sælges skattefrit.

Hvis du bor i en ejendom med mere end 2 selvstændige lejligheder, kan du ikke sælge hele ejendommen skattefrit. Det gælder også, selvom du har benyttet én af lejlighederne som bolig.

Du skal heller ikke betale skat af fortjenesten ved salg af andelsbolig, hvis

  • Du selv har boet i andelsboligen, og
  • Andelsboligens grundareal er under 1.400 m2

Salg af bolig til børn

Du kan som udgangspunkt sælge din bolig til en salgspris, som ligger for 85-115% af den offentlige ejendomsvurdering til dine børn, uden at der skal betales gaveafgift. Forskellen mellem markedsværdien, altså prisen for tilsvarende boliger, og en salgspris inden for de 85-115% vil alligevel kunne blive anset som en gave. Det vil typisk være, hvis der foreligger særlige omstændigheder, som indikerer, at en salgspris, som afviger med højst 15% i forhold til seneste vurdering, ikke er et udtryk for boligens reelle markedsværdi.

Køber dit barn din bolig for under 85% af den offentlige ejendomsvurdering eller en lavere markedsværdi, bliver forskellen betragtet som en gave. I så fald skal der betales gaveafgift, hvis gaven overstiger beløbsgrænsen for afgiftsfrie gaver.

Tips til salg af bolig

Når du skal sælge, er det vigtigt at træde varsomt. Der er meget, som kan gå galt i forbindelse med en ejendomshandel, og i værste fald risikerer du at stå med en kæmpe regning.

Vi anbefaler, at du tegner en sælgeransvarsforsikring. Det indebærer, at du mod et engangsbeløb kan sikre dig mod efterfølgende krav fra køberen, hvis der er mangler. Sælgeransvarsforsikringen dækker således de krav, som ikke vil være dækket af købers ejerskifteforsikring. Det er f.eks. terrasser, dræn, nedgravede olietanke eller støjgener fra naboejendomme.

Du skal desuden sørge for at give køber alle relevante oplysninger om ejendommen. Oplysningerne kan gives sammen tilstandsrapporten. Dog kan du have kendskab til nogle ting, som der ikke er omfattet af tilstandsrapporten, men som kan være betydelige for køber. Såfremt du ikke efterlever denne loyale oplysningspligt, bliver du erstatningsansvarlig for de omkostninger, som manglerne medfører for køber.

Det kan være svært at vide, hvad man bør oplyse køber om. Det kan derfor være en god investering at alliere sig med en erfaren boligadvokat, som kan afklare de juridiske spørgsmål og gennemgå din sag. Vores advokater har været specialiseret i bolighandler siden 1987 og står klar til at hjælpe dig.