Tilstandsrapport

Når et hus udbydes til salg, vil der oftest foreligge en tilstandsrapport, som er en rapport om bygningens fysiske tilstand. Tilstandsrapporten giver dig som køber mulighed for at overskue, hvilke mangler huset har i forhold til, hvad tilsvarende huse af samme alder må forventes at have. Derudover vedlægges et oplysningsskema, der er udfyldt af sælger.

Du skal være opmærksom på, at tilstandsrapporten kun omfatter de synlige og tilgængelige dele af ejendommen. Tilstandsrapporten omfatter ikke skjulte bygningsdele, tekniske installationer, hårde hvidevarer, vandhaner, brusere og kloak, kontrol af om installationer og bygningsdele er lovlige, samt husets udseende og arkitektur.

Tilstandsrapporten er nødvendig, for at der kan tegnes en ejerskifteforsikring.


Den 1. maj 2012 trådte nye regler for tilstandsrapporter i kraft.

Efter de ny regler skal det fremgå, om den gennemgåede bygnings fysiske tilstand er ringere end tilstanden i tilsvarende bygninger af samme alder. Ved gennemgangen skal der afdækkes bygningsskader eller tegn på skader, såsom brud, lækager, revnedannelser og ødelæggelser.

Endvidere skal tagets restlevetid vurderes. Tilstandsrapporten skal indeholde oplysning om (undertag, inddækning eller tagbelægning), som må forventes at have den korteste restlevetid.

Tilstandsrapporten skal også indeholde et af sælger udfyldt sælgeroplysningsskema, som afgives på et skema, der er godkendt af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Med tilstandsrapporten skal tillige udleveres en generel hustypebeskrivelse, der er relevant for den bygning, som rapporten vedrører. Er der foretaget tilbygning eller væsentlig ombygning, kan der udleveres flere generelle typebeskrivelser, der er relevante for den samme bygning.

Folketinget har tillige besluttet, at fra og med 1. maj 2012 skal der som supplement til tilstandsrapporten udfærdiges en elinstallationsrapport.

Elinstallationsrapporten skal oplyse, i hvilket omfang bygningens elinstallationer er funktionsdygtige og lovlige i henhold til offentligretlige forskrifter.