Forældelse af erstatningskrav mod bygningssagkyndig

23. mar 2013 – Huskøber kan forledes til at tro, at der gælder en forældelsesfrist på 5 henholdsvis 6 år, idet lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom bestemmer følgende:

Har den, som vil påberåbe sig, at en fejl burde have været omtalt i tilstandsrapporten, ikke givet den bygningssagkyndige meddelelse herom inden 5 år fra den overtagelsesdag, som er aftalt mellem køberen og sælgeren dog senest 6 år fra rapportens datering, mister den pågældende retten til at påberåbe sig, at fejlen burde have været omtalt i tilstandsrapporten. Det gælder dog ikke, hvis den bygningssagkyndige har ydet en garanti for et længere tidsrum eller har handlet svigagtigt eller groft uagtsomt.

Vestre Landsret har ved en dom i 2013 fastslået, at erstatningskrav forældes efter forældelsesloven og ikke efter lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v., der alene er en reklamationsregel.

Det betyder, at erstatningskrav mod bygningssagkyndig forældes efter 3 år.

Såfremt du er i tvivl om, hvorvidt du har et berettiget krav mod en bygningssagkyndig, er du velkommen til at kontakte advokat Johan Johnsen på tlf. 70 10 13 30.