Entreprisekontrakter

Få juridisk rådgivning til din entreprisekontrakt

Overvejer du at få en entreprenør til at udføre dit byggeprojekt?

Entreprisekontrakten er kendetegnet ved, at en bygherre indgår en aftale med en entreprenør om opførelse af en bygning. Det kan f.eks. være en hus- eller grundejer (bygherre), der indgår en aftale med et typehusfirma (entreprenør) om opførelsen af et hus.

Der vil ofte være store beløb involveret i entreprisearbejdet, og det er derfor særligt vigtigt at være opmærksom på de faldgruber, der findes på dette område.

Overvejer du at indgå aftale om opførelse af en bygning, så læs mere om entreprise og entreprisekontrakter herunder. Du kan også læse meget mere om entrepriseret og alle emner herunder på vores specialistside entrepriseret.dk 

Hvordan udarbejdes en entreprisekontrakt?

En entreprisekontrakt er typisk en større aftale mellem bygherre og entreprenør. Den har mange bilag som tegninger, tekniske beskrivelser og evt. vedtagne standartvilkår (AB 18). Derudover er en entrepriseaftale kendetegnet ved, at der som oftest er tale om et længerevarende kontraktforhold.

Vi anbefaler, at du tager kontakt til en erfaren bolig- og entrepriseadvokat, der kan hjælpe dig med udarbejdelsen af entreprisekontrakten. Entreprenøren har indgået mange af disse aftaler og ved præcis, hvordan en god aftale ser ud for ham. Derfor bør du også sikre dig, at dine interesser varetages.

Hvis entreprisekontrakten udarbejdes af din advokat i samarbejde med dig, kan du sikre dig:

Juridisk ekspertise: En advokat er specialiseret inden for lovgivningen vedrørende entrepriseret. De har dybdegående viden om de relevante love, regler og præcedens, der gælder for entreprisekontrakter. Ved at have en advokat ved din side kan du derfor være sikker på, at kontrakten er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Risikominimering: En entreprisekontrakt indeholder komplekse juridiske vilkår og betingelser, som kan have store konsekvenser for dig, hvis de ikke er korrekt formuleret. En advokat kan hjælpe med at identificere og minimere risici ved at sikre, at kontrakten indeholder passende beskyttelsesforanstaltninger og klare aftalte vilkår.

Tilpasning til dine behov: En entreprisekontrakt skal skræddersys til dine specifikke behov og krav. Vi vil som din advokat arbejde sammen med dig for at forstå dine mål og interesser og sikre, at kontrakten afspejler dine intentioner. De kan også hjælpe med at forhandle og indgå aftaler med entreprenøren for at sikre dine interesser.

Konfliktløsning: Hvis der opstår tvister eller uenigheder i forbindelse med entreprisekontrakten, kan en advokat hjælpe med at håndtere konflikten. De kan rådgive dig om dine rettigheder og muligheder, og om nødvendigt repræsentere dig i retten. Ved at have en advokat, der allerede er fortrolig med kontrakten, kan du opnå en mere effektiv og retfærdig løsning på tvisten.

Hvad skal en entreprisekontrakten indeholde?

Der er ingen egentlige formkrav til en entreprisekontrakten, men der er bestemt nogle punkter, som altid . Det anbefales dog, at den udarbejdes skriftlig. Hvis man laver opfølgende aftaler senere i forløbet om f.eks. ekstraarbejde, anbefales det også, at disse bekræftes skriftligt.

Aftalens indgåelse starter med, at bygherren opfordrer entreprenøren til at komme med et tilbud. Selve entreprisekontrakten udarbejdes herefter. Det kan også aftales om der benyttes almindelige domstole eller voldgift. Selve kontrakten kan følge forskellige standardvilkår som AB 18, AB 92 eller AB forbruger. Kontrakten sikrer at entreprenøren udfører arbejdet som aftalt og at bygherren overholder sine pligter. Vilkårene i kontrakten er en af de vigtigste redskaber man har til at bevise, hvad der er aftalt, og hvilke rettigheder og pligter, der er fastslået.

Eksempler

Her er en liste over nogle af de vigtigste momenter i en entreprisekontrakt. Listen er ikke udtømmende, og du bør altid rådføre dig med en advokat, der kan påpege de punkter der er vigtige for netop din entreprisekontrakt.

  1. Identifikation af parterne: Kontrakten skal klart angive navnene og kontaktoplysningerne for begge parter, dvs. bygherren og entreprenøren.
  2. Projektbeskrivelse: En detaljeret beskrivelse af det projekt, der skal udføres, herunder omfang, specifikationer, tidsplan og eventuelle tekniske krav.
  3. Kontraktsum: Den samlede aftalte pris for projektet skal angives, herunder eventuelle betalingsbetingelser, opdeling af betalinger og mulige incitamentsordninger.
  4. Betalingsplan: En specifik tidsplan for betalinger, herunder betalingsbetingelser, milepæle og betalingsfrister. Det kan omfatte en indledende betaling, delbetalinger undervejs og en afsluttende betaling ved færdiggørelse.
  5. Tidsplan: En fastlagt tidsramme for projektets udførelse, herunder startdato, milepæle og slutdato. Det kan også indeholde bestemmelser om forsinkelser og mulige sanktioner i tilfælde af overskridelse af tidsfrister.
  6. Ansvarsfordeling: Klare angivelser af parternes ansvar og forpligtelser i forbindelse med projektet, herunder entreprenørens forpligtelser til at levere arbejde af høj kvalitet og overholde alle relevante love og regler.
  7. Ændringer og tillæg: Bestemmelser om muligheden for ændringer eller tillæg til kontrakten, herunder procedurer for indgåelse af ændringsordrer og tilpasning af kontraktsummen og tidsplanen i tilfælde af ændringer.
  8. Force majeure: Bestemmelser om håndtering af force majeure-situationer, dvs. ekstraordinære og uforudsete begivenheder, der er uden for parternes kontrol og kan forhindre opfyldelsen af kontrakten.
  9. Mangelhåndtering og garantier: Angivelse af entreprenørens ansvar for mangler og fejl i det udførte arbejde samt garantier for arbejdets kvalitet og eventuelle produkter/materialer.
  10. Tvisteløsning: En bestemmelse om, hvordan eventuelle tvister eller uenigheder mellem parterne skal løses, f.eks. gennem forhandlinger, mediation eller voldgift.

Hvornår er en entreprisekontrakt nødvendig?

Næsten alle byggerier kræver entreprisekontrakter for at minimere risikoen for tvister, da disse projekter ofte strækker sig over lang tid. Kontrakterne sikrer mod unødvendige konflikter ved at fastlægge procedurer for håndtering af fejl, mangler og forsinkelser.

Der findes forskellige typer entreprisekontrakter, der tilpasses det specifikke byggeri. Selvom mange kontrakter er baseret på standardformularer, er det vigtigt at huske, at disse standardkontrakter kun er standarder og ikke bør diktere hele den juridiske proces for byggeriet. “One-size-fits-all”-tilgangen, som standardkontrakterne følger, er ikke anbefalelsesværdig, især når der er betydelige økonomiske beløb involveret.

Det er derfor en fordel at kontakte en advokat tidligt i processen for at gennemgå entreprisekontrakten og tilpasse den til det konkrete byggeri. En advokat med erfaring inden for branchen kan identificere potentielle faldgruber ved entreprisearbejde.

En skræddersyet entreprisekontrakt, der tager højde for de specifikke detaljer i byggeriet, kan i sig selv forebygge mange af de problemer og udfordringer, der kan opstå under udførelsen af entreprisen.

Typiske problemstillinger

Et typisk problem er forsinkelse i færdiggørelsen af byggeriet i forhold til den aftalte tidsramme. Det er afgørende, at entreprisekontrakten giver mulighed for at pålægge entreprenøren dagbøder indtil byggeriet er afsluttet. Størrelsen af dagbøderne bør også fastlægges i entreprisekontrakten. Dette er vigtigt, da det ofte kan være svært at bevise, at bygherren har lidt et økonomisk tab på grund af forsinkelsen. Dagbøderne sikrer kompensation for forsinkelsen, og en advokat kan hjælpe med at håndhæve disse bestemmelser i entreprisekontrakten.

En anden væsentlig problemstilling er ekstraarbejder. Hvis der ikke er indgået en separat aftale herom, kan det have store økonomiske konsekvenser. Der bør derfor i entreprisekontrakten fastlægges retningslinjer for, hvordan ekstraarbejder håndteres. Dette omfatter spørgsmål om godkendelse fra bygherren og ikke mindst afregning af ekstraarbejdet.

Gode råd ved indgåelse af en entreprisekontrakt

Det er afgørende at tydeliggøre både entreprenørens og bygherrens rettigheder og forpligtelser over for hinanden samt fastsætte frister og priser. En typisk entreprisekontrakt omfatter betalingsvilkår og en betalingsplan. Den inkluderer også sikkerhedsstillelse, tidsplan, ekstraarbejde og gyldighedsrækkefølge.

Det anbefales dog kraftigt at få alle mundtlige aftaler bekræftet skriftligt.

Desuden er det vigtigt at være opmærksom på de forskellige betingelser og vilkår. Derfor er det en god idé at få en advokat med ekspertise inden for entrepriseret og boligområdet til at gennemgå kontrakten.

Husadvokaten hjælper med udarbejdelsen af din entreprisekontrakt

Når du har en advokat med dig fra starten, kan du være tryg ved, at din entreprisekontrakt er skræddersyet til dit byggeri. Dette kan spare dig for mange bekymringer, når byggeriet skrider frem, og problemer opstår. Vi er en del af Advokatgruppen og har over 50 specialister klar til at hjælpe dig. Her kan du se vores vejledende prisliste.

En entreprisekontrakt kan vedrøre forskellige byggerier, såsom huse eller større projekter. Det er altid relevant at have en byggeadvokat, der har specialiseret sig inden for entrepriseret og byggeri. Du kan læse mere om entrepriser og entrepriseret på vores specialhjemmeside entrepriseret.dk.

Vi er klar til at hjælpe jer. Vi har mange års omfattende erfaring inden for ejendomsret og rådgiver både private ejendomsbesiddere og større entrepriser. Tøv ikke med at kontakte os allerede i dag.

Ring til os på 70 10 13 30 eller udfyld kontaktformularen på denne side – så vil vi kontakte dig hurtigst muligt.