Købsaftale

Hvad er en købsaftale?

En købsaftale fungerer som en kontrakt eller det officielle dokument mellem køber og sælger i forbindelse med overtagelse af en ejendom. Den er en af de vigtigste trin i dit boligkøb, og det der er derfor også vigtigt, at du er klar over alt hvad den indeholder og hvilke konsekvenser det vil få for dig som køber eller sælger.

Købsaftalen indeholder information om prisen på ejendommen, overtagelsesdag og en lang række vilkår til handlen. Der er ingen faste rammer for, hvordan en købsaftale skal udformes, så den kan derfor se vidt forskellig ud afhængig af handlen.

Som regel vil det være sælger selv eller sælgers ejendomsmægler, som udarbejder købsaftalen. Dansk Ejendomsmæglerforening har en standard skabelon til at lave denne.

Hvornår skal jeg tage kontakt til Husadvokaten?

I det øjeblik der bliver udformet en købsaftale, tager langt de fleste kontakt til en boligadvokat, for at sikre sig at alt i købsaftalen er, som det skal være og for at sikre, at der ikke opstår nogen ubehagelige overraskelser inden ejendommen overtages.
Det er særligt brugbart at få hjælp af en boligadvokat, hvis man er køber. Det vil nemlig altid være sådan at en ejendomsmægler vil være sælgers repræsentant.
Det betyder at ejendomsmæglerens hovedopgave ligger i at rådgive sælger og varetage sælgers interesser. Er man køber, er det derfor særligt godt at få rådgivning af en helt uvildig tredje part, der vil arbejde for dine interesser, sikre at du kommer trygt videre med dit boligkøb og få gennemgået alle juridiske dokumenter.

Boligadvokat

Dette er inkluderet i gennemgangen af din købsaftale

Når vi har gennemgået købsaftalen, vil vi undersøge vilkår fra købsaftalen og se på, om der er særlige restriktioner eller bemærkninger fra kommunen. Jeres advokat vil herudover også se på eventuelle servitutter, som vil påvirke jeres råderet over ejendommen.

En købsaftale er ofte et meget stort dokument med et stort antal sider og det kan derfor virke kompliceret og svært at danne sig et overblik. Vores advokater har alle mange års erfaring med alle typer bolighandler og ved derfor også lige netop, hvad de skal være særligt opmærksomme på i en købsaftale.

Ved at rådføre dig med en advokat er du med til at sikre at din bolighandel går som ønsket og du kan være sikker på, at alle ejendommens dokumenter vil blive grundigt gennemgået.

Hvad indeholder købsaftaler?

En købsaftale er det centrale dokument ved alle ejendomshandler. Det er derfor også vigtigt at, den bliver gennemgået af en professionel rådgiver og alt information heri er korrekt. Købsaftalen vil også henvise til handlens vilkår og andre vigtige dokumenter.

Her kan eksempelvis nævnes salgsopstilling, oplysning om fortrydelsesret og tilbud om ejerskifteforsikring. Disse dokumenter er derfor lige så vigtige, som selve købsaftalen fordi de indgår heri.

Typisk vil en købsaftale indeholde:

 • Købers og sælgers navne og deres adresse
 • Information om køber og sælgers bank
 • Ejendommens adresse
 • Ejendommens pris
 • En offentlig vurdering af ejendommens værdi
 • Overtagelsesdato
 • Information om ejendommens forhold som f.eks. hvilken type varmeinstallation ejendommen har, vandtilslutning osv.
 • Salgsopstillingen
 • En købsaftale vil også indeholde information om, hvordan ejendommen er forsikret
 • Hvad der ellers hører med til ejendomshandlen.

I nogle tilfælde vil der eksempelvis være blevet aftalt at køber også får møbler, hårde hvidevarer, redskabsskur, legehus, værksted med inventar osv. med i handlen.

 • Til sidst vil der være alle de særlige forhold der gælder for netop denne handel.

Det kan bl.a. være advokatforbehold, bankforbehold. Det vil også være i denne del af købsaftalen, at der bliver beskrevet de aftaler der er indgået. Det kan f.eks. være aftaler om at sælger skal forbedre visse fejl og mangler inden boligen overtages af køber.

Købsaftalen er bindende

Med parternes underskrifter på købsaftalen, vil der blive lavet et skøde. Det er som regel køber, der tinglyser skødet. Dette har også den fordel at køber selv kan bestemme hvor hurtigt skødet bliver tinglyst.
En købsaftale er bindende, når købsaftalen underskrives. Dog vil der være visse undtagelser med (eventuelle) forskellige forbehold fra din boligadvokat eller fra banken. Når man køber fast ejendom har man seks dages fortrydelsesret. Dette er en lovpligtige fortrydelsesfrist og skal overholdes, hvis man vil fortryde handlen.

Fordele ved en købsaftale

En købsaftale giver dig som køber eller sælger flere fordele. For det første sikrer den, at alle parter har de samme informationer om ejendommen og handlen. Det sikrer, at alle er enige om, hvad der købes og solgt, og at ingen af parterne sættes uvedkommende uforudsete udgifter.
Derudover hjælper købsaftalen med at sikre, at alle krav til det købte ejendom er opfyldt. Det kan være krav til ejendommens tilstand, eventuelle servitutter eller pantebreve.

Købsaftalen kan også bruges til at definere, hvordan handlen skal gennemføres fra start til slut, og hvem der skal have hvad og betale hvad i forbindelse med handlen.
En købsaftale sikrer også, at du får det du betaler for. Den opregner alle de forskellige krav, som du stiller til ejendommen, så du ikke bliver overrasket bagefter.

Hvordan udarbejder man en købsaftale?

Der er ikke nogen faste rammer for, hvordan man udarbejder en købsaftale. Derfor er det vigtigt, at du sørger for at få hjælp til at udarbejde og gennemgå købsaftalen, så du kan være sikker på, at du får det du betaler for.

Din advokat har de rette kompetencer til at hjælpe dig med at udarbejde en købsaftale, som dækker over alle dine krav til ejendommen. På den måde sikrer du, at alle parter er enige om de vilkår og betingelser, som købet er afhængigt af.

Skrivning af købsaftalen

Skrivningen af købsaftalen foregår ved, at man enten selv udarbejder den, eller at man får hjælp fra en mægler eller et advokatfirma. Hvis man vælger at udarbejde den selv, er det vigtigt, at man har det nødvendige kendskab til, hvad der kræves og hvilke konsekvenser det kan få. Når man har udarbejdet købsaftalen, er det nødvendigt at gennemgå den med sælger og køber for at sikre, at alle parter er enige om de vilkår og betingelser, som købet er afhængigt af. Derefter skal den underskrives af begge parter for at være gyldig.
At udarbejde en købsaftale er altså en kompleks proces, som kræver omhyggelig research og viden om de relevante lovbestemmelser. Det er vigtigt, at alle parter er enige om de vilkår og betingelser, som købet er afhængigt af. Derfor er det vigtigt, at du sørger for at få hjælp fra et advokatfirma til at gennemgå købsaftalen, så du kan være sikker på, at du får det du betaler for.

Nødvendige informationer

Før der kan udarbejdes en købsaftale, skal der samles al relevant information om købet. Dette skal dække over både købers og sælgers forpligtelser og rettigheder i forbindelse med handlen.

Du skal blandt andet have oplysninger om ejendommen, herunder størrelse, beliggenhed, alder og stand, samt information om eventuelle servitutter, pantebreve og andre restriktioner. Du skal også sikre dig, at de lovbestemmelser, som gælder for købet, overholdes.
Det er vigtigt at have information om, hvem der er køber og sælger. Det kan være enkeltpersoner eller virksomheder, og det er vigtigt at have deres kontaktoplysninger. Det er også vigtigt at have information om købesummen, samt hvordan den skal betales.

Det er endvidere vigtigt at have information om, hvornår købet skal være gennemført og hvilke konsekvenser det kan have, hvis det ikke sker. Det er også vigtigt at have information om hvilken form for forsikringer, som er knyttet til købet.

Købsaftale er en kompliceret proces, som kræver omhyggelig forberedelse og forståelse for de relevante lovbestemmelser. Det er derfor vigtigt at sikre, at du har de nødvendige informationer på plads, så du kan få udarbejdet en korrekt købsaftale. Det er også vigtigt at få hjælp fra et advokatfirma, så du kan være sikker på, at alle parter er enige om de vilkår og betingelser, som købet er afhængigt af. På den måde sikrer du, at du får det du betaler for.

Godkendelse

Når købsaftalen er gennemgået, skal den underskrives af begge parter for at være gyldig. Det er vigtigt at have de originale underskrifter, da det er beviset for, at købsaftalen er bindende for begge parter. Det er også en god idé at få købsaftalen noteret, så den er tilgængelig for andre, der har interesse i købet. Det kan være andre kreditorer, forsikringsselskaber eller offentlige myndigheder. På den måde sikrer du, at købet er juridisk bindende.

Krav og vilkår

Der er flere krav og vilkår til en købsaftale. Det er vigtigt at sikre, at køberen og sælgeren er enige om de vilkår og betingelser, der gælder for købet. Herunder skal de bl.a. være enige om ejendommens størrelse, beliggenhed, alder og stand, samt hvordan købesummen skal betales. Der skal også tages højde for eventuelle servitutter, pantebreve og andre restriktioner, der har indflydelse på købet.

Købsaftalen skal tillige indeholde informationer om købers og sælgers kontaktoplysninger, hvornår købet skal være gennemført, samt hvilke forsikringer der er knyttet til købet.

Parternes ansvar

Ved indgåelse af en købsaftale er det vigtigt, at begge parter forstår og overholder deres forpligtelser. Køberen skal sikre, at betalingen er i overensstemmelse med de aftalte vilkår, og sælgeren skal sikre, at ejendommen er i den stand, som den blev solgt. Det betyder, at sælgeren skal give køberen fuld afholdelse af ethvert krav, der skulle opstå som følge af fejl eller mangler ved ejendommen.

Derudover skal begge parter informere hinanden om alle de relevante informationer vedrørende købsaftalen. Sælger skal sikre, at køberen får alle de relevante oplysninger om ejendommen, mens køberen skal sikre, at sælger får alle de relevante oplysninger om betalingen. Begge parter skal også sikre, at købsaftalen konstant overholdes og efterleves.

Særlige gældende forhold når du vil købe en ejerlejlighed

En ejerlejlighed er en selvstændig fast ejendom, som ofte vil være en del af en større ejendomsbygning. I mange tilfælde vil der være tale om en etageejendom.

En ejerlejlighed er herudover, som navnet også antyder, en lejlighed du køber og derved ejer. Man bør udarbejde en købsaftale ved alle typer af bolighandler. Købsaftalen danner grundlag for hele handlen og vil altså være en fast del af handlens dokumenter, uanset om der er tale om en hushandel, ejerlejlighed, sommerbolig, byggegrund eller en anden form for ejendom.

Få indblik i ejerforeningen

Når du køber en ejerlejlighed, er det dog vigtigt at du har indblik i den ejerforening som du vil blive en del, når du har købt lejligheden. Her er det altså særligt vigtigt at du har godt styr på ejerforeningens generelle tilstand og økonomi.
Det er nemlig vigtigt at ejerforeningen har en sund økonomi, der kan dække eventuelle reparationer og om noget nødvendigt renovering eller ombygninger. Det kan også være en god idé at grundigt gennemlæse referater fra tidligere generalforsamlinger, der også kan være med til at give et indblik i ejerforeningen.

Vedtægter i en ejerforening

En ejerforening vil altid have et sæt vedtægter, der for eksempel præciserer, hvad man må bruge ejendommen til, om den må udlejes, hører der udearealer med til ejendommen og er der særlige regler for vedligeholdelse.
I nogle ejerforeninger vil der også være regler fællesarbejde. Det kan eksempelvis være vedligeholdelse af udendørsarealer, der hører til ejendommen- her kan det også være specificeret, hvem der skal deltage, og om fællesarbejdet er obligatorisk.

Ingen tilstandsrapport ved ejerlejligheder

Når du køber en ejerlejlighed, vil der ofte ikke blive udarbejdet en tilstandsrapport. Der vil heller ikke gives et tilbud på en ejerskifteforsikring. Grunden til, at man ikke laver en tilstandsrapport ved handler med ejerlejligheder er, at man da vil skulle udarbejde en tilstandsrapport på hele bygningen og alle ejerlejlighederne i hele bygningen. Dette vil blive alt for dyrt.

Få en byggesagkyndig til at vurdere din kommende bolig

Dette betyder derfor at man ikke har en skriftlig vurdering af ejendommen inden man køber den. Eftersom man heller ikke har en ejerskifteforsikring, kan man derfor heller ikke sikre sig mod skjulte fejl og mangler ved lejligheden. Det kan derfor være en god idé at få en byggesagkyndig til at kigge lejligheden og vurdere om eksempelvis el og vvs-installationerne fungerer som de skal og der ikke er fugtskader eller lignende.

Advokatforbehold

Det kan være en god idé at indsætte advokatforbehold i købsaftalen, da det gør at din boligadvokat kan sikre sig, at der ikke er nogen problemer ved handlen – det gælder også efter du har underskrevet købsaftalen.

Advokatforbehold skal dog være skrevet i, inden du underskriver købsaftalen. Du kan læse meget mere om advokatforbehold her.

Vores boligadvokat hjælper dig hele vejen til en tryg bolighandel

Det er altid vores klare anbefaling at gennemgå købsaftalen med en erfaren boligadvokat. Som boligadvokat er det nemlig vores største mål at sikre, at du kommer godt igennem dit boligkøb, og at du som køber er fuldt ud klar over hvad købsaftalen indeholder og hvilke muligheder og konsekvenser det vil få for dig i forbindelse med dit køb af din ejerlejlighed eller anden type bolig.

Hos boligadvokaten vil altid være behjælpelige med yderligere services, til anden juridisk rådgivning. Dette kan eksempelvis være relevant hvis du i forbindelse med dit boligkøb også skal have oprettet et testamente, særeje eller anden relevant dokumentation.

Kontakt os i dag

Vi er hos husadvokaten et team af boligadvokater med stor erfaring indenfor alle typer handler. Vi kan hjælpe dig med alle trin i bolighandlen- det gælder både gennemgang af købsaftalen og resten af handlens dokumenter. Ring 70 10 13 30 eller udfyld vores kontaktformular på siden her.