Tinglysningsafgiftsloven ændres

Herunder kan du finde en oversigt over de emner, som denne side berører. Hvis du har spørgsmål til tinglysning, så er du meget velkommen til at ringe til os på 70 10 13 30.

 1. Nye regler for tinglysning
 2. Nye afgiftssatser af den faste og den variable tinglysningsafgift
 3. Tinglysning af afgiftsfrie respektpåtegninger ophører
 4. Ændring af hovedstolsprincippet
 5. Afgiftspantebreve
 6. Afgift på underpant i pantebreve
 7. Fristændring
 8. Tinglysningsafgifter som er uændrede

Nye regler for tinglysning

Fra d. 1. juli 2019 træder der en række nye regler for tinglysning i kraft. Tinglysningsafgiftsloven ændres med det formål at gøre reglerne om tinglysning af pant i fast ejendom og andelsboliger mere ensartede og enkle.

Lovændringen indebærer:

 1. Nye afgiftssatser for pantebreve i fast ejendom og andelsboliger
 2. Muligheden for at tinglyse respektpåtegninger afgiftsfrit bortfalder.
 3. Reglerne for brug af hovedstolsprincippet ændres, hvilket medfører, at restgældsprincippet bortfalder.
 4. Der skal betales afgift for tinglysning af underpantsætning af ejerpantebreve i fast ejendom og andelsboliger.

Ændringerne gennemgås nærmere i det følgende.

Nye afgiftssatser af den faste og den variable tinglysningsafgift

Den faste og den variable tinglysningsafgift på pant i fast ejendom og andelsboliger nedsættes. Der kommer nye afgiftssatser, hvor afgiften for en tinglysning består som hidtil af et fast beløb (grundafgift) og et variabelt beløb (procentafgift).

Fra den 1. juli 2019 betales en fast tinglysningsgrundafgift på 1.640 kr. i stedet for 1.660 kr. og en variabel afgift på 1,45 % af afgiftsgrundlaget efter Tinglysningsafgiftsloven i stedet for 1,5 %.

Tinglysning af afgiftsfrie respektpåtegninger ophører

Fra den 1. juli 2019 kan man ikke længere tinglyse respektpåtegninger afgiftsfrit, da
der altid skal betales afgift af tinglysning, der vedrører pant.

Efter de nye regler vil tinglysning af respektpåtegning på pantebreve i Tingbogen og i Andelsboligbogen derfor altid udløse en grundafgift på 1.640 kr.

Ændring af hovedstolsprincippet

Fra den 1. juli 2019 skal reglen om nedsat afgift efter hovedstolsprincippet anvendes i forbindelse med tinglysning af nyt pantebrev i fast ejendom og andelsbolig, når der er et eksisterende tinglyst pant i ejendommen eller andelsboligen. Dette gælder, uanset hvornår de eksisterende pantebreve er tinglyst.

Restgældsprincippet bortfalder derfor fra og med den 1. juli 2019.
De hidtidige regler om nedsat afgift for nyt pant ved låneomlægninger mv. kunne
kun anvendes for bestemte typer pantebreve og lån. Reglerne kan nu anvendes for
alle typer pantebreve, bortset fra skadesløsbreve.

Reglen om nedsat afgift kan dermed fortsat ikke benyttes for tinglysning af
panttypen skadesløsbrev eller på grundlag af et tidligere tinglyst pant ved skadesløsbrev.

Reglerne om dobbelt grundafgift, når det hidtidige pant er et ejerpantebrev, bortfalder fra den 1. juli 2019. Begrænsningen i brug af ejerpantebreve, omdannet fra andre pantebrevstyper, bortfalder ligeledes.

Hvad er afgiftspantebreve?

Efter hovedstolsprincippet kan man som hidtil gemme en uudnyttet mulighed for
nedsat afgift fra et tidligere tinglyst pant til senere tinglysning af nyt pant i samme
ejendom. Dette sker, når man opretter et såkaldt afgiftspantebrev.
Fra og med den 1. juli 2019 bliver hovedstolsprincippet udvidet til at gælde generelt.

Det medfører, at et indfriet pantebrev eller et ejerpantebrev i fast ejendom eller andelsbolig efter de nye regler kan omdannes til et afgiftspantebrev, som så kan bruges til at gemme en uudnyttet mulighed for nedsat afgift. Dette gælder, uanset hvornår pantebrevet eller ejerpantebrevet er tinglyst.

Afgiftspantebrevets størrelse er den hidtil tinglyste hovedstol, som ikke tidligere er blevet brugt til afgiftsnedsættelse ved tinglysning af nyt pant i samme ejendom. Reglerne vil også kunne benyttes for pantebreve i andelsboliger tinglyst i Andelsboligbogen.

Lovændringen medfører også, at tinglysning af rykningspåtegninger vil udløse en fast tinglysningsafgift på kr. 1.640, hvilket tidligere har været afgiftsfritaget.

Indførsel af afgift på underpant i pantebreve mv.

Der indføres en ny fast tinglysningsafgift på kr. 1.640 dels ved tinglysning af underpant i alle typer pantebreve og pant i fast ejendom og andelsboliger samt dels ved videreoverdragelse af underpant i ejerpantebreve med pant i fast ejendom. Ændringen træder ligeledes i kraft pr. 1. juli 2019.

Ændringen medfører således, at der fremadrettet skal betales en fast tinglysningsafgift ved fx tinglysning af underpant i et ejerpantebrev eller ved tinglysning af sekundært pant til en grundejerforening i en pantstiftende vedtægt for en ejerforening.

For så vidt angår tinglysning af underpant i ejerpantebreve skal der ved forhøjelse af underpantsætningen betales 1.640 kr. Hvis underpantsætningen sker i samme anmeldelse som oprettelsen af ejerpantebrevet, som der oftest gør, skal der dog kun betales én fast tinglysningsafgift på kr. 1.640.

Ændringen er udtryk for en indførsel af en ny afgift, da det hidtil har været afgiftsfrit at tinglyse underpant i pantebreve i fast ejendom eller andelsboliger.

Fristen ændres vedrørende afløsningspantebreve i erhvervsaktiver, virksomhedspant og fordringspant

Efter den 1. juli 2019 bliver fristen for at aflyse det tidligere pant udvidet fra 30 dage til 60 dage i forbindelse med tinglysning af afløsningspantebreve i erhvervsaktiver, fordringspant og virksomhedspant.

Tinglysningsafgifter på andre afgiftssatser er uændrede

Ændringen af tinglysningsafgiftsloven vedrører alene pant i fast ejendom og andelsboliger.

Reglerne om tinglysningsafgifter for tinglysning af andre satser vedrørende fast ejendom, herunder fx skøder, servitutter mv. samt ekspeditioner i personbogen er uændrede, hvorfor den faste afgift for disse satser fortsat vil være kr. 1.660, ligesom den variable afgift for tinglysning af skøder og pant i personbogen ligeledes er uændret.

Har du brug for hjælp til regler om tinglysningsafgifter?

Hvis du i tvivl om, hvad tinglysningsreglerne betyder for dig eller din virksomhed, er du velkommen til at ringe til vores advokater og få rådgivning herom. Vi er en del af Advokatgruppen, og hos os koster det ikke noget at spørge om, hvad det koster. Kontakt os i dag for en gratis vurdering af din sag.