Genskinsgener: Er glaserede tegl en god idé?

Herunder kan du finde en oversigt over de emner, som denne side berører. Hvis du har spørgsmål til glaserede tegl, så er du meget velkommen til at ringe til os på 70 10 13 30.

  1. Glaserede tegl og nabostridigheder
  2. Hvad er naboretten?
  3. Loven og glaserede tegl
  4. Højesterets begrundelse
  5. Sagens udfald

Glaserede tegl og nabostridigheder

Glaserede tegl er fra år 2000 gået fra at være noget, der var forbeholdt slotte og herregårde til at være overkommeligt, rent prismæssigt, for almindelige parcelhusejere. Det viste sig imidlertid efter få år, at den blanke glasur skulle blive genstand for betydelige nabostridigheder. Nemlig i forbindelse med de genskinsgener, der viste sig at kunne opstå, som følge af den høje glansgrad.

Højesteret har i en afgørelse fra den 16. januar 2018 nu fastlagt retsstillingen.

Hvad er naboretten?

Som udgangspunkt har man som ejer af fast ejendom fuld råderet over denne, med de undtagelser der følger af lov, f.eks. lokalplaner eller servitutter. Derudover er den såkaldte naboret, reguleret af en række grundsætninger. Grundsætningerne bruges som rettesnor for, hvad der er tilladeligt i konkrete situationer.

Det overordnede formål med naboretten er at sikre, at folk tager hensyn til deres naboer. Man har i praksis derfor valgt at udvikle begrebet ”tålegrænsen”. Tålegrænsen er et udtryk for, hvor meget man som nabo skal tåle, førend man eventuelt kan gøre et naboretligt ansvar gældende.

Såfremt det antages, at ulempen er væsentlig, samt ligger over tålegrænsen, så er udgangspunktet, at den genevoldende ulempe skal ophøre.

Loven og glaserede tegl

For at vende tilbage til de glaserede tegl. Her er kernen af problemet, at lovgivningsmagten ikke generelt har taget stilling til disse. Men lader det være op til lokalplaner m.v.

Højesterets begrundelse i 2018

Sagen fra Højesteret behandler netop overskridelsen af den naboretlige tålegrænse som følge af genskin fra glaserede tegl og om pligten til at fjerne genskinsgenerne.

Højesteret udtalte bl.a.:

… at hvad en nabo må tåle, beror på en konkret rimelighedsvurdering af ulempens karakter, væsentlighed og påregnelighed sammenholdt med ejendommens karakter og beliggenhed og områdets karakter.

Højesteret fandt (som tidligere byret og landsret) ud fra en samlet vurdering, at genskinsgenerne fra det glaserede tegltag i det konkrete tilfælde, måtte anses for at overskride den naboretlige tålegrænse.

Sagens udfald om glaserede tegl

Dermed kan husejere, der lovligt har etableret tag med glaserede tegl, tilpligtes til, for egen regning, at pille dem ned igen. Det bemærkes dog, at enhver afgørelse vil bero på en konkret bedømmelse af de faktiske forhold. Hvorfor det anbefales, at man, uanset om man er den genevoldende eller den generede part, forud for eller under en tvist, tager kontakt til en advokat.

Læs mere om sagen på højesterets hjemmeside, hvor du også kan læse hele dommen.

Vi vurderer din sag – gratis

Hos Husadvokaten har vores advokater mange års erfaring i boligkøb, og vi kan derfor give dig den rette vejledning i din tvist. Husadvokaten.com er ejet af Advokatgruppen, som har eksisteret siden 1987. Vi har dygtige boligadvokater  i Horsens, Fredericia og Århus, og vi står klar til at hjælpe dig. Du er velkommen til at kontakte os på 70 10 13 30 for en gratis vurdering af din sag.