Er glaserede tegl en god idé?

Fra omkring år 2000 gik glaserede tegl fra at være noget, der var forbeholdt slotte og herregårde, til at være overkommeligt, rent prismæssigt, for almindelige parcelhusejere. Det viste sig imidlertid efter få år, at den blanke glasur skulle blive genstand for betydelige nabostridigheder, nemlig i forbindelse med de genskinsgener, der viste sig at kunne opstå, som følge af den høje glansgrad.

Naboretten

Som udgangspunkt har man som ejer af fast ejendom fuld råderet, med de undtagelser der følger af lov, f.eks. lokalplaner eller servitutter. Derudover er den såkaldte naboret, reguleret af en række grundsætninger, som bruges som rettesnor for, hvad der er tilladeligt i konkrete situationer.
Det overordnede formål med naboretten er at sikre, at folk tager hensyn til deres naboer, hvorfor man i praksis har udviklet begrebet ”tålegrænsen”. Tålegrænsen er et udtryk for hvor meget man som nabo skal tåle, førend man eventuelt kan gøre et naboretligt ansvar gældende.
Såfremt det antages, at ulempen er væsentlig, samt ligger over tålegrænsen, så er udgangspunktet, at den genevoldende ulempe skal ophøre.

Glaserede tegl

For at vende tilbage til de glaserede tegl, så er kernen af problemet, at lovgivningsmagten ikke generelt har taget stilling, men lader det være op til det enkelte lokalplansudvalg. I en sag fra Lystrup ved Aarhus, blev en husejer i 2010, i Byretten, dømt til at udskifte halvdelen af sit, ifølge lokalplanen, lovlige tag, for egen regning. Problemet var, at genskinsgenerne for genboen var så store, at de, ifølge en skønsmand, forringede deres livskvalitet. Den dag i dag, nævner lokalplanen for Lystrup stadig ikke noget om glaserede tegl.

Dermed kan husejere, der, lovligt, har etableret tag med glaserede tegl, tilpligtes til at pille dem ned igen, for egen regning. Det bemærkes dog, at enhver afgørelse vil derfor bero på en konkret bedømmelse af de faktiske forhold, hvorfor det anbefales, at man, uanset man er den genevoldende eller den generede part, forud for eller under en tvist, tager kontakt til en advokat.