Ejerskifteforsikring

Som køber er det meget vigtigt at gennemgå tilstandsrapporten og ejerskifteforsikringstilbuddet sammen med en boligadvokat. Der er mange faldgruber, men også flere muligheder for optimering af din ejerskifteforsikring.

Herunder kan du finde en oversigt over de emner, som denne side berører. Hvis du har spørgsmål, så er du meget velkommen til at ringe til os på 70 10 13 30.

 1. Undtagelser
 2. Hvad dækker en ejerskifteforsikring ikke?
 3. Hvad er selvrisikoen på en forsikring?
 4. Ejerskifteforsikring Ja/Nej
 5. Fordele for sælger
 6. Ulemper for sælger
 7. Fordele for køber
 8. Ulemper for køber
 9. Hvad dækker en forsikringen?

Ønsker du at sikre dig mod uventede udgifter til udbedring af mangler ved dit nye hus, skal du tegne en ejerskifteforsikring. Denne type forsikring sikrer dig som køber mod de mangler, som var til stede på overtagelsesdagen, men som ikke er omtalt i tilstandsrapporten. Det kan f.eks. være skjulte bygningsskader.

Sælger er forpligtet til at betale halvdelen af forsikringspræmien, såfremt du vælger at tegne en ejerskifteforsikring. Til gengæld er sælger ansvarsfri for de mangler, som er dækket af forsikringen.

Du kan vælge at tegne en ejerskifteforsikring, der opfylder lovens minimumskrav, og du kan tillige vælge en tillægsdækning, der dækker f.eks. ulovlig el- og vvs-installationer.

Der er mulighed for at vælge, om forsikringen skal gælde i 5 eller 10 år.

Vi anbefaler altid, at der tegnes en ejerskifteforsikring.


 

Undtagelser

Der kan ikke tegnes ejerskifteforsikring på alle ejendomme. Således er f.eks. landbrugsejendomme og andelsboliger undtaget.

Der kan som udgangspunkt tegnes ejerskifteforsikring på en ejerlejlighed, men det kræver, at den bagvedliggende tilstandsrapport ikke bare omfatter selve lejligheden men også alle fællesarealer i ejerforeningen. Det er meget dyrt, hvorfor det normalt ikke er muligt at få forsikringen til en ejerlejlighed. Til gengæld er sælger ikke ansvarsfri, hvis du efterfølgende opdager mangler ved lejligheden.

 

Hvad dækker en ejerskifteforsikring ikke?

Ejerskifteforsikringen dækker mange fejl og mangler, men medmindre du tegner en udvidet ejerskifteforsikring, som dækker udover lovens krav, så vil følgende ikke være dækket.

 • Mangler der er beskrevet i tilstandsrapporten.
 • Synlige fejl og mangler, som du ikke kan undgå at se.
 • Mangler som du på anden måde er bekendt med på overtagelsestidspunktet.
 • Småfejl som ikke nedsætter værdien eller brugbarheden nævneværdigt.
 • Almindelige fejl og mangler husets type og alder taget i betragtning.
 • Mangler der skyldes manglende vedligeholdelse eller slid og ælde.
 • Mangler som først er opstået, efter at du har overtaget huset. Disse vil til gengæld oftest være dækket af din husforsikring.

 

Hvad er selvrisikoen på en forsikring?

Selvrisikoen på ejerskifteforsikringen svinger normalt mellem 5-30.000 kr. pr. skade. Dog må den samlede selvrisiko i hele forsikringens løbetid normalt ikke overstige 30.000 kr.

Selvrisikoen kan dog være af varierende størrelse, for eksempel afhængig af, hvor god/dårlig tilstandsrapporten er.

Uanset hvor lille en skade du opdager, så bør du anmelde den overfor forsikringsselskabet, da det vil medvirke til at nedbringe din samlede selvrisiko.


 

Ejerskifteforsikring Ja/Nej

Som huskøber får man spørgsmålet, om man ønsker at tegne en ejerskifteforsikring. Vi anbefaler køber at tegne denne type forsikring.

Ejerskifteforsikring kan tegnes som en basis eller udvidet forsikring, og der kan vælges mellem en varighed på 5 eller 10 år og en selvrisiko pr skade fra 5000 kr. og op til 30.000 kr.

Forsikringspræmien koster almindeligvis fra ca. 7.000 kr. til 17.000 kr.

Hvilken ejerskifteforsikring der skal vælges, er en smagssag, men i valget kan indgå en vurdering af husets type, alder og vedligeholdelsesmæssige stand, hvor godt køber ønsker at være sikret samt prisen på forsikringen.

Vi vil som oftest desuden anbefale, at du tegner en udvidet 10-årig ejerskifteforsikring med mest mulig dækning og mindst mulig selvrisiko. Udgifterne til forsikringen er små sammenholdt med den store investering det er at købe hus.


 

Fordele for sælger

 • Sælger er ansvarsfri for fysiske mangler, som er omfattet af loven, og som måtte vise sig efter at køber har overtaget ejendommen.

Ulemper for sælger

 • Sælger skal betale for at få udarbejdet en tilstandsrapport, som køber skal have udleveret, inden handelen indgås.
 • Sælger skal tilbyde køber at betale ½ af prisen på den ejerskifteforsikring, som sælger har fremskaffet et tilbud på til køber.

Anbefaling for sælger

 • Sælger skal tilbyde køber at betale ½ af prisen på ejerskifteforsikringen for dermed at blive ansvarsfri for langt de fleste mangler, der måtte vise sig ved huset.
 • Man kan som sælger sikre sig yderligere ved at tegne en sælgeransvarsforsikring, som dækker de mangler, som ikke måtte være omfattet af ejerskifteforsikringen.

Få mere information om ejerskifteforsikring som sælger her.


 

Fordele for køber

 • Ved skader skal køber blot kontakte forsikringsselskabet, som herefter vurderer, om skaden er omfattet af forsikringen.
 • Køber er ikke afhængig af, at sælger har penge til at betale for reparation af skaderne.
 • Husforsikringen dækker kun skader, der er opstået efter overtagelsesdagen, mens ejerskifteforsikringen dækker skader, som er opstået inden overtagelsesdagen.

Ulemper for køber

 • Det koster et engangsbeløb at tegne forsikringen
 • Forsikringen dækker ikke mangler, som køber er bekendt med, eller som er omtalt i tilstandsrapporten, medmindre der er væsentlige fejl i tilstandsrapporten.
 • Forsikringen dækker ikke forhold, som må anses for sædvanlige husets alder taget i betragtning.
 • Der er en selvrisiko pr. skade, dog max. 30.000 kr. i hele forsikringens løbetid. Selv små skader bør derfor anmeldes, så selvrisikoen reduceres.
 • Forsikringen dækker ikke alle mangler, som man måtte opdage efterfølgende (men der kan tegnes en udvidet ejerskifteforsikring, som dækker mange af de øvrige mangler, der kan være).
 • Hvis ejerskifteforsikring og husforsikring er tegnet i to forskellige selskaber, kan de to selskaber indimellem finde på at ”kaste bolden videre” til det andet selskab, og som kunde kan man derfor blive fanget mellem forsikringsselskaberne.
 • Kun i de tilfælde, hvor hele ejendommen skal gennemrenoveres, kan det måske forsvares, at man ikke tegner en ejerskifteforsikring.
 • Der kan ikke tegnes ejerskifteforsikring på alle typer ejendomme, f.eks. landbrugsejendomme og andelsboliger. Ejerlejligheder er omfattet af loven, men der laves aldrig ejerskifteforsikring på dem.
 • Bor køber allerede i ejendommen på købstidspunktet, så kan der ikke en tegnes ejerskifteforsikring. F.eks. hvor lejer køber huset efterfølgende, eller ved overdragelse mellem ægtefæller.

Anbefaling for køber

 • Køber bør i langt de fleste tilfælde tegne en udvidet 10-årig ejerskifteforsikring med mest mulig dækning og mindst mulig selvrisiko
 • Ejerskifteforsikring og husforsikring bør tegnes i det samme forsikringsselskab.

Hvad dækker en ejerskifteforsikring?

Den udvidede ejerskifteforsikring dækker sædvanligvis ulovlige bygningsindretninger, installationer, funktionsduelighed og kloak mv.

En basis ejerskifteforsikring dækker ikke disse mangler.

Ulovlig bygningsindretning er for eksempel, hvis der er lavet nyt badeværelse, og reglerne for vådrumssikring ikke er blevet overholdt. Med en udvidet ejerskifteforsikring vil omkostningerne til lovliggørelse af de ulovlige bygningsindretninger – dog med fradrag af selvrisiko – være dækket af forsikringen.

Før forsikringsselskabet kan afgive tilbud på en ejerskifteforsikring, skal der foreligge en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport. Tilstandsrapporten udarbejdes af en bygningssagkyndig, og elinstallationsrapporten udarbejdes af en elinstallatør. På grundlag af rapporterne afgiver forsikringsselskabet tilbud på en ejerskifteforsikring.

Sælger er forpligtet til at betale ½ delen af forsikringspræmien på en basis ejerskifteforsikring.

Lad os gennemgå din ejendomshandel

Hos Husadvokaten kan vi gennemgå tilstandsrapporten, ejerskifteforsikringstilbuddet og de andre dokumenter i din hushandel. Vi har mange erfarne boligadvokater, som har rådgivet ret ligetil siden 1987. Kontakt os i dag for en uforpligtende vurdering. Vi hjælper gerne også i hastesager.