Advokatforbehold

Inden du underskriver en købsaftale, skal du sikre dig, at der er et advokatforbehold indskrevet i købsaftalen. Hvis du er i det mindste i tvivl, skal du kontakte en advokat, der kan hjælpe dig med at gennemgå købsaftalen og få indsat advokatforbehold heri. På den måde undgår du uforudsigelige og ubehagelige overraskelser ved din bolighandel.

Herunder finder du en oversigt over de emner om advokatforbehold. Hvis du har spørgsmål til advokatforbeholdet, er du meget velkommen til at ringe til os på 70 10 13 30.

Boligadvokat

1. Hvad er et advokatforbehold?

Et advokatforbehold er en klausul i købsaftalen, hvorved en køber eller sælger ved overdragelse af fast ejendom har mulighed for at konsultere og opnå godkendelse af en advokat, inden aftalen anses for bindende. I praksis er det dog traditionelt oftest køber, der anvender denne mulighed. Dette kan ske selvom køber – eller sælger – har skrevet under på købsaftalen. Normalt vil man se en underskrift som bindende efter almindelige aftaleretlige regler. En part kan som konsekvens heraf indsætte advokatforbeholdet i købsaftalen og bibeholde en mulighed for at træde tilbage fra aftalen, hvis advokaten ikke mener, at aftalen kan godkendes. Det giver også køberen den fordel, at vedkommende ikke skal betale 1 % af købesummen i godtgørelse til sælgeren, hvis køberen anvender sin lovbestemte fortrydelsesret.

Hvordan skal et advokatforbehold formuleres?

Advokatforbeholdet kan enten være udformet generelt eller specifikt. Er der tale om et specifikt forbehold, kan dette f.eks. være begrænset til kun at vedrøre det juridiske aspekt af købsaftalen. Hvorimod et generelt forbehold kan formuleres til at omfatte aftalen og handlen i sin helhed. Advokaten kan med et generelt advokatforbehold dermed også tage stilling til sin klients eller handlens økonomiske forhold. F.eks., hvis der ved aftalen udstedes et sælgerpantebrev. Det er desuden blevet fastlagt i retspraksis, at et advokatforbehold ikke skal fortolkes indskrænkende. Dette udgangspunkt er forudsat, at der ikke er andet angivet i kontrakten.

Dette kan bl.a. ses i dommen U 1989.748 H. Sagen omhandlede en køber af et 70 år gammelt sommerhus. Køber havde underskrevet slutsedlen med det samme. Efter telefonisk kontakt med sin advokat tilføjede køber dog: ”Købers underskrift er betinget af berigtigende advokats godkendelse i sin helhed.” Højesteret udtaler følgende i dommen: ” [købers] underskrift på slutsedlen var gjort betinget af godkendelse fra hans advokat. Forbeholdet var efter sin formulering generelt, og der er ikke grundlag for at fortolke det indskrænkende. Få dage senere meddelte advokaten, at handelen ikke kunne godkendes. Højesteret tager herefter appellantens principale påstand til følge.

Advokatforbeholdet giver dermed mulighed for at kunne træde tilbage fra en aftale, som parten egentlig allerede har indgået ved sin underskrift.

Sælgers advokatforbehold i købsaftalen

Sælger har ligesom køber mulighed for at tage et advokatforbehold. Sælgers advokatforbehold giver sælger muligheden for at gennemgå købsaftalen med sælgers repræsentant. Dermed giver advokatforbeholdet sælger en mulighed for at træde tilbage fra handlen. Det kan din boligadvokat rådgive dig om.

Er et advokatforbehold nødvendigt?

Inden du vælger at underskrive købsaftalen, er det vigtigt, at du sikrer dig, at der er et advokatforbehold indskrevet i købsaftalen. En underskrift fra en køber er nemlig som udgangspunkt et tilbud. Det tilbud kan sælger vælge om denne ønsker at acceptere eller ej.

Efter de aftaleretlige regler er et tilbud bindende for afgiver, jf. aftalelovens § 1. Det betyder at en tilbagekaldelse uden et advokatforbehold indskrevet kun kan ske, hvis tilbagekaldelsen kommer frem til sælger før tilbuddet, jf. aftalelovens § 7.

Det er derfor ikke lovbestemt, at man skal have et advokatforbehold, det er blot noget der anbefales, da et advokatforbehold er en mulighed for køber eller sælger for at træde tilbage fra aftalen, selvom de har underskrevet købsaftalen.

Advokatforbeholdet sikrer yderligere en omkostningsfri tilbagetrædelsesadgang, da det er en fritagelse for at skulle svare godtgørelse til modparten, hvis man fortryder aftalen. Der skal kun udarbejdes salær til den pågældende advokat for brug af tid på at gennemgå den underskrevet kontrakt.

Derudover er et advokatforbehold en fordel i forbindelse med køb af fast ejendom til erhverv. Det skyldes, at der i erhvervsmæssige handler ikke er givet den samme fortrydelsesret som i forbrugerkøb, jf. lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom § 8, stk. 1, jf. § 1, stk. 1. Køber eller sælger af erhvervsejendomme får derfor en fortrydelsesret, der ydermere er næsten omkostningsfri.

Er det muligt at fortryde et boligkøb ved indsættelse af et advokatforbehold?

Et advokatforbehold er netop en mulighed for køber eller sælger for at fortryde den underskrevet købsaftale. Det er som ovenfor nævnt et forbehold for at sælger ellers køber efter at have underskrevet købsaftalen kan lade deres advokat gennemgå købsaftalen.

Den endelige aftaler er derfor betinget af, at eksempelvis købers advokat kan godkende købsaftalen. Hvis advokaten ikke kan godkende aftalen er det muligt at fortryde boligkøbet.

Advokatforbeholdet har en frist, der skal overholdes, og advokaten har derfor mulighed for indtil da at komme med eventuelle indsigelser.

De seneste afgørelser fra domstolene indikerer, at en saglig begrundelser fra en advokat, om ikke at indtræde i aftalen kan være grundlag for, at advokatforbeholdet bliver påberåbt. Praksis indikerer også, at advokatforbeholdet skal fortolkes udvidende. Læs mere om dette i punkt 5.

Advokatforbehold – et eksempel

Det er køber eller henholdsvis sælgers eget ansvar at få skrevet et advokatforbehold ind i købsaftalen. Dette er ikke en standardklausul, men noget parterne selv må udfærdige. Forbeholdet kan f.eks. være udarbejdet på følgende måde:

Købers underskrift på nærværende købsaftale er betinget af, at købers advokat kan godkende købsaftalen i sin helhed. Godkendelse skal være meddelt sælgers ejendomsmægler senest den _____ kl. XX:XX.

Ovenstående formulering er et eksempel på et generelt advokatforbehold. Dette giver advokaten mulighed for at tage stilling til flere aspekter af købsaftalen end kun det juridiske.

Efter de aftaleretlige regler er det vigtigt, at forbeholdet i købsaftalen bliver formuleret klart og tydeligt. Hvis man ønsker at rådføre sig med en advokat om andet end selve det juridiske, skal forbeholdet formuleres, således at forbeholdets tages for aftalen i sin helhed.

2. Hvilke fordele er der ved anvendelse af advokatforbeholdet?

I dansk ret er en underskrift fra køber, som udgangspunkt, lig med et tilbud, som sælger herefter kan vælge, om denne ønsker at acceptere eller ej. Det følger hermed også af de aftaleretlige regler, at et tilbud er bindende for afgiver, jf. aftaleloven § 1. Det betyder, at en tilbagekaldelse kun kan ske, hvis tilbagekaldelsen kommer frem hos sælgeren før tilbuddet, jf. aftaleloven § 7.

Advokatforbeholdet giver køber eller sælger mulighed for at træde tilbage fra aftalen, selvom købsaftalen allerede er underskrevet. Forbeholdet sikrer yderligere en omkostningsfri tilbagetrædelsesadgang, da det betyder en fritagelse for at skulle svare godtgørelse til modparten, hvis man vil fortryde aftalen. Der skal kun udarbejdes salær til den pågældende advokat for brug af sin tid til at gennemgå kontrakten.

Derudover er advokatforbeholdet en fordel i forbindelse med køb af fast ejendom til erhverv. Det skyldes, at der i erhvervsmæssige handler ikke er givet den samme fortrydelsesret som i forbrugerkøb, jf. lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom § 8, stk. 1, jf. §1, stk. 1. Køber eller sælger af erhvervsejendomme får således en fortrydelsesret, som ydermere er næsten omkostningsfri.

3. Advokatforbeholdet contra lovbestemt fortrydelsesret

Ved erhvervelse af fast ejendom er der i forbrugerforhold tildelt køberen en lovbestemt fortrydelsesret, jf. lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. I det følgende blot kalde ”LFFE”. For at der efter LFFE kan være tale om forbrugerkøb af fast ejendom, skal der være tale om køb af en fast ejendom, hvor ejendommen hovedsageligt har været anvendt til beboelse for sælgeren eller hovedsagelig er bestemt til beboelse for køberen, jf. LFFE §1, stk. 1.

Hvornår kan køber træde tilbage fra en ejendomshandel?

Førend køberen kan træde tilbage fra handelen skal betingelserne i LFFE §§ 8-11 være opfyldt. Ifølge disse bestemmelser skal køberen senest 6 hverdage efter aftalens indgåelse, give sælgeren skriftlig meddelelse om, at køberen vil træde tilbage fra aftalen, jf. LFFE § 8, stk. 1. Heraf følger det ligeledes, at ejendommen er blevet tinglyst, skal køberen afmelde tinglysningen inden for de førnævnte 6 hverdage, jf. LFFE §9. Har køberen taget ejendommen i brug, skal ejendommen stilles til sælgerens rådighed inden udløbet af 6 hverdage, jf. LFFE §10, stk. 1. Slutteligt skal køberen betale en godtgørelse til sælgeren på 1 % af købesummen, jf. LFFE §11, stk. 1.

Den lovbestemte fortrydelsesret er således noget mere omkostningsfuld for køberen. Hvorimod der ved anvendelse af et advokatforbehold ved tilbagetrædelse fra købsaftalen kun skulle svares vederlag til advokaten, hvilket vil være noget mindre byrdefuldt for køberen.

Forbeholdet giver således køberen en nemmere og billigere tilbagetrædelsesadgang. I den forbindelse bliver der samtidig også givet professionel rådgivning til køberen ved den juridiske bistand. Det gør man for at sikre at forhold, som køberen ikke selv havde opdaget, bliver opdaget på et tidligere tidspunkt.[/accordion-item]

4. Anvendelse af advokatforbeholdet i købsaftalen

Hvad er fristen for et advokatforbehold?

Det er ikke et krav for advokatforbeholdets gyldighed, at der er fastsat et tidspunkt for, hvornår advokaten senest kan komme med en meddelelse, om hvorvidt købsaftalen er godkendt eller ej. Det er efter retspraksis fastslået, at advokaten skal give meddelelse inden for en vis kort frist. Hvis dette ikke opfyldes vil forbeholdet falde bort. Aftalen vil hermed kunne anses som indgået af køber eller henholdsvis sælger.

Det har i praksis været diskuteret, hvordan fristen skulle fortolkes. Dette blev behandlet i dommen U 1994.13 V, hvor sælger havde indsat et advokatforbehold. Forbeholdet blev først gjort gældende 1 måned efter aftalens indgåelse.

I praksis er den normale betænkningstid blevet fastslået til at være omkring 3-6 dage. Betænkningstiden afhænger også af, hvor kompliceret et forhold der er tale om. Er der tale om en kompliceret købsaftale af en større erhvervsejendom, kan dette give begrundelse for en længere betænkningstid.

Hvilke professioner kan anvendes som rådgivning til advokatforbeholdet?

Som nævnt i afsnit 1 skal køber eller sælger selv være opmærksomme på at få indført et advokatforbehold i købsaftalen. Det er ikke en standardklausul i købsaftalen. Det er oftest i forbrugerkøb af fast ejendom, at man lægger vægt på anvendelsen af advokatforbeholdet. I disse sager kan man derfor støde på situationer, hvor den part, som har indsat advokatforbeholdet, har brugt sit netværk og fået hjælp af en person, der har en juridisk baggrund af en eller anden slags. Det kan dog diskuteres, hvordan man skal fortolke ordlyden af ”advokat”. Er det kun personer med advokatbestalling, der kan anvendes som juridisk rådgivning ved påberåbelse af advokatforbehold?

Dette synspunkt blev der taget stilling til i en sag ved Retten i Helsingør, hvor køber ved valg af repræsentation anvendte en pensioneret advokat, der havde deponeret sin bestalling. Sælgeren i denne sag mente ikke, at modpartens rådgivning levede op til kriterierne for at kunne bruges som juridisk assistance til advokatforbeholdet. Hvorimod sælgeren anførte, at for at advokatforbeholdet kunne anvendes, skulle den juridiske rådgivning være ydet af en person med advokatbestalling og omfattet af retsplejelovens §§ 119 og 120.

Retsplejelovens §§ 119 og 120

Det er i retsplejelovens § 119 angivet, at en advokat skal være beskikket af justitsministeren. Hertil har vedkommende opfyldt nogle i bestemmelsen videre fastsatte kriterier, for at kunne opnå beskikkelsen.

Ydermere fastsættes det i retsplejelovens § 120, at advokat er en beskyttet titel og derfor ikke kan tages i brug af en person, der ikke har opnået beskikkelse. I denne sammenhæng vil det således betyde, at personen ikke kan udøve advokatvirksomhed. Herunder yde juridisk rådgivning ved købsaftaler og anvendes til påberåbelse af advokatforbehold. Sælgeren fik i denne sag medhold ved byretten. Det er herved blevet fastslået i praksis, at det kun er beskikkede advokater, og dvs. kun erhvervsaktive advokater, der kan anvendes til rådgivning, når man ønsker at påberåbe sig advokatforbeholdet.

Dette har skabt en debat, da det kan resultere i to ting: For det første betyder det, at den part, som ønsker at anvende advokatforbeholdet, vil være forpligtet til at anvende en advokat. Fordelen ved dette er, at parten vil blive givet en kompetent rådgivning af en person, som har en opdateret viden om gældende lov og retspraksis. Modsat kan det betyde, at f.eks. virksomheder, der har en juridisk afdeling eller har tilknyttet en jurist, ikke vil kunne anvende denne person eller afdeling til rådgivning. Uanset hvor kompetent vedkommende måtte være, da personen ikke er blevet beskikket og har en advokatbestalling, jf. retsplejelovens §119, stk. 1. Virksomheden er herved nødsaget til at søge rådgivning udefra.

Hvad er rådgiverforbeholdet?

En mulig løsning på dette problem kan i stedet være at angive et rådgiverforbehold. Her ønsker man i stedet, at ens rådgiver ser aftalen igennem for godkendelse. Her vil persongruppen være udvidet til at kunne omfatte flere former for rådgivere, og ikke kun den fastlagte definition som en advokat indeholder.

Det aftaleretlige aspekt

Ud over kriterierne for den anvendte rådgivning, skal klausulen ligeledes opfylde de aftaleretlige regler, når man ønsker at indføre yderligere betingelser i en købsaftale. Forbeholdet skal som konsekvens heraf fremstå klart og tydeligt i aftalen. Formuleringen skal være klar og præcis, så modparten er klar over, hvilken form for forbehold, man ønsker at tage. Her kan det igen nævnes som anført i afsnit 1, at hvis man ønsker at lade sin advokat tage stilling til hele aftalen, skal dette gøres klart og tydeligt i formuleringen. Dette kan som nævnt gøres ved at anføre: ”… aftalen i sin helhed”. På denne måde forbeholder man sig hermed retten til, at advokaten kan tage stilling til hele købsaftalen. Uanset om der er tale om økonomiske forhold, eller om det er det juridiske aspekt af købsaftalen, kan advokaten påberåbe sig dette, og parten vil således kunne træde tilbage fra købsaftalen.

Hvilken betydning får formuleringen i praksis?

I dommen U 1991.393 H blev det fastslået, hvor signifikant formuleringen af forbeholdet er, idet køber anførte at: ”hans advokat ikke har bemærkninger vedrørende nærværende slutseddels juridiske indhold”. Landsretten gjorde hermed følgende bemærkning til forbeholdet: ”Slutsedlens § 11, stk. 2, giver kun sagsøgte ret til at træde tilbage på grund af selve slutsedlens juridiske indhold, og sagsøgerens eventuelle fortielse af væsentlige oplysninger om ejendommens tilstand hører ikke herunder”. Dette bliver yderligere fastholdt i Højesteret: ”Under disse omstændigheder kan der ikke tillægges advokatens indvendinger mod slutsedlen en sådan vægt, at de kan begrunde tilbagetræden fra handelen i henhold til advokatforbeholdet i slutsedlens § 11, stk. 1”.

Efter de aftaleretlige regler er det derfor vigtigt, at forbeholdet i købsaftalen bliver formuleret klart og tydeligt. Hvis man ønsker at rådføre sig med en advokat om andet end selve det juridiske, skal forbeholdet formuleres, således at forbeholdets tages for aftalen i sin helhed.

5. Hvad kan påberåbes?

Som anført i afsnit 1 og 4, så er det nødvendigvis ikke kun det juridiske, som en advokat skal se på og kan påberåbe ved anvendelse af advokatforbeholdet og efterfølgende tilbagetrædelse fra købsaftalen. Det kan diskuteres, hvor meget der i praksis kræves, for at kunne udøve tilbagetrædelsesretten. Problemstillingen ved om der kan kræves en saglig begrundelse eller ej, afhænger af om der er angivet et generelt eller et specifikt advokatforbehold.

I teorien er der angivet to forskellige standpunkter: Det ene standpunkt anfører, at der ikke er begrundelsespligt, og det andet angiver at der foreligger en begrundelsespligt. De vil blive behandlet i nedenstående.

Ingen begrundelsespligt

Ud fra et aftaleretligt synspunkt kan det siges, at er der ikke angivet i forbeholdet, at der kræves en begrundelse, så kan dette være ensbetydende med, at advokaten blankt kan afvise købet uden at angive en egentlig begrundelse.

I forskellige sager fra retspraksis er der heller ikke taget stilling til advokatens begrundelse for at afvise købsaftalen. Det kan bl.a. ses i dommen U 1984.471 H, hvor Højesteret udelukkende udtaler: ”Dette generelle forbehold, som efter sagens oplysninger var velbegrundet, findes der ikke grundlag for at fortolke indskrænkende. Da advokaten ikke har godkendt slutsedlen, vil dommen allerede som følge heraf være at stadfæste. ” Der bliver i dommen hermed ikke kommenteret yderligere på, om den begrundelse advokaten anførte var fyldestgørende, men der blev givet køberen medhold udelukkende pga., at advokaten ikke godkendte slutsedlen.

Ud fra dette kan man således muligvis fra retspraksis udlede, at advokaten har mulighed for blankt at afvise købsaftalen uden at komme med en konkret eller saglig begrundelse for at afvise aftalen. Men et andet standpunkt angiver, at det ikke er muligt for advokaten at afvise aftalen uden at give en saglig begrundelse herfor.

Det generelle advokatforbehold

I forhold til et generelt formuleret advokatforbehold, så har det i teorien været diskuteret, om dette kan udnyttes som en gratis fortrydelsesadgang. Hertil om det er muligt at træde tilbage fra en købsaftale ved anvendelse af forbeholdet, uden at advokaten kommer med en saglig begrundelse for tilbagetrædelsen. Diskussionen beror på, hvorledes man skal fortolke forbeholdet. Det afhænger af om det bliver fortolket indskrænkende eller udvidet.

Det generelle advokatforbehold i praksis

I dommen U 1983.224 Ø blev det af landsretten fastslået, at et forbehold skulle fortolkes indskrænkende. Sagen handlede om et køb af en fast ejendom, hvor køber havde haft en forudsætning om, at han kunne overtage et kælderlokale i ejendommen. Da denne ikke blev indfriet hævede køberen handlen ved påberåbelse af advokatforbeholdet.

Landsretten citerede som begrundelse for at fortolke forbeholdet indskrænkende: ”Ved sagens afgørelse må det også efter bevisførelsen for landsretten lægges til grund, at der ved parternes underskrift af slutsedlen er indgået en bindende aftale mellem dem om appellantens køb af den omhandlede ejerlejlighed, alene med forbehold fra appellantens side om »advokats godkendelse«.

Ved bedømmelsen af betydningen af dette forbehold må retten tage sit udgangspunkt i den omstændighed, at det forhold, der påberåbes af appellanten som grundlag for ikke at vedstå underskriften på slutsedlen, efter hans egen forklaring har været genstand for udførlige overvejelser fra hans side og har været omtalt under hans drøftelser med indstævnte ved hans besigtigelse af lejligheden, uden at dette på nogen måde har givet sig udtryk i slutsedlen. Når dette sammenholdes med, at vurderingen af betydningen af det pågældende forbehold ikke er af juridisk eller mere generel økonomisk karakter, men alene måtte bero på appellantens egne overvejelser, finder landsretten ikke, at han i kraft af forbeholdet om »advokats godkendelse« kan gøre det påberåbte forhold gældende som grundlag for at træde tilbage fra slutsedlen.

Tager man udgangspunkt i dommen fra 1983, så er det ikke muligt at hæve en handel ved påberåbelse af enhver saglig begrundelse.

Højesteret ændrede opfattelsen

Modsætningsvist blev den opfattelse ændret i dommen U 1984.471 H, som nævnt i afsnit 5.1. I denne sag var der tale om køb af fast ejendom til erhverv, hvor køber betingede aftalen af, at byplansudvalget gav tilladelse til, at ejendommen kunne anvendes som dyrekonsultation og dels betinget ved købers advokats godkendelse. Her anførte Højesteret som begrundelse for, at forbeholdet ikke skulle fortolkes indskrænkende: ”Indstævnte underskrev efter råd fra sin advokat slutsedlen med udtrykkeligt forbehold om, at den blev accepteret af advokaten. Dette generelle forbehold, som efter sagens oplysninger var velbegrundet, findes der ikke grundlag for at fortolke indskrænkende. Da advokaten ikke har godkendt slutsedlen, vil dommen allerede som følge heraf være at stadfæste. ”

Eftersom den seneste afgørelse fra domstolene indikerer, at enhver saglig begrundelse fra advokaten, om ikke at indtræde i aftalen, kan være grundlag for at påberåbe sig advokatforbeholdet, kan dette indikere, at forbeholdet skal fortolkes udvidet. Dermed kan advokaten gøre alle forhold gældende i sin indsigelse.

Hvad er det specifikke advokatforbehold?

I forhold til hvis der er tale om et specifikt advokatforbehold, så fastslås det i teorien, at advokaten her må påberåbe sig et eller flere forhold, som kan berettige til at undlade godkendelse af købsaftalen. Men de forhold advokaten anfører skal således også være inden for det område, som det specifikke forbehold vedrører. Hvis forbeholdet vedrører det juridiske område, kan advokaten ikke bruge køberens økonomiske forhold som saglig begrundelse, da det ikke har betydning for det juridiske spørgsmål i sagen.

Dette er også fastslået i retspraksis, hvor dommen U 1991.393 H, som blev behandlet i afsnit 4, angiver at ved de specifikke forbehold kan der kun gøres indsigelser gældende, som vedrører det specifikke forbehold.

Som nævnt tidligere var Højesterets begrundelse som følger: ”Under disse omstændigheder kan der ikke tillægges advokatens indvendinger mod slutsedlen en sådan vægt, at de kan begrunde tilbagetræden fra handelen i henhold til advokatforbeholdet i slutsedlens § 11, stk. 1. ”

Ydermere kan denne dom også indikere, at ikke alle indsigelser kan anses for at være betydelige nok til at kunne afvise købsaftalen. Der blev yderligere præciseret i Højesteret: ”Det må lægges til grund, at det rådangreb, der var i tagkonstruktionen, kunne udbedres for ca. 5.000 kr. excl. moms og således var ganske ubetydeligt i forhold til købesummen, samt at der ikke var asbestloft i lagerhallen, og at der heller ikke havde været konstateret svampeangreb. Under disse omstændigheder kan der ikke tillægges advokatens indvendinger mod slutsedlen en sådan vægt, at de kan begrunde tilbagetræden fra handelen i henhold til advokatforbeholdet i slutsedlens § 11, stk. 1. Det tiltrædes derfor, at indstævnte har krav på erstatning for sit tab ved den uberettigede tilbagetræden.

Opsummering

Et advokatforbehold giver køber eller sælger nogle beføjelser, som de ellers ikke ville have. Det giver en mulighed for at kunne få vurderet et boligkøb, selvom man egentlig har skrevet under på købsaftalen. Forbeholdet er simpelt at få indført i købsaftalen. Man skal blot være opmærksom på at få det anført klart og tydeligt.

Kan man kritisere advokatforbeholdet?

En mindre kritik af forbeholdet, som kan gøres gældende, er, at persongruppebegrænsningen i forbeholdet ikke fremgår helt klart for forbrugeren. Som nævnt i afsnit 4. vedrørende sagen fra Retten i Helsingør, så kan nogle læse det som, at den person, de kan anvende til at påberåbe sig forbeholdet, ikke skal være beskikket advokat. Men kan være en person med anden juridisk baggrund eller en pensioneret advokat. Dette kan ligeledes være en hæmsko for virksomheder, der har tilknyttet juridisk personel af den ene eller anden art. Det skyldes, at de ikke kan anvende deres personale uanset, hvor juridisk kompetente de er. Samtidig har personalet en god indsigt i virksomheden økonomi, som de ville kunne inddrage i vurderingen af, om der var tale om en god købsaftale

Forbeholdet giver fordele

Men uanset persongruppebegrænsningen så giver forbeholdet som sagt flere fordele, både til forbrugere, men også erhvervskøberen. Blandt andet i forhold til erhvervskøberen, så har denne ikke den lovbestemte fortrydelsesret, der er blevet tildelt forbrugere, jf. LFFE §8, stk. 1, jf. §1, stk. 1. Ligeledes er det en billigere måde for forbrugeren at kunne træde tilbage fra en aftale. Yderligere gives forbrugeren også en ekstra hjælp i en situation, der til tider kan være kompliceret. Det er hermed en sidste chance for at træde tilbage fra aftalen.

Endelig giver forbeholdet ikke kun mulighed for at træde tilbage fra aftalen grundet juridiske forhold. Men der kan trædes tilbage, hvis advokaten finder, at køberen ikke har økonomien til at købe et hus af den type. Der foreligger således mange fordele ved at indsætte et advokatforbehold i en købsaftale. Udover at tilbagetrædelsesretten bevares uanset underskrift fra køber eller sælger. Så vil den, der konsulterer en advokat, også kunne få rådgivning vedrørende hele forløbet for købet. Dermed ikke kun det juridiske i købsaftalen.

Søg juridisk rådgivning

Hvis du har spørgsmål til advokatforbeholdet eller din købsaftale, så skal du ikke tøve med at kontakte os. Husadvokaten er en del af Advokatgruppen, og vi har hjulpet folk trygt i hus siden 1987. Du er hjerteligt velkommen til at kontakte os for en uforpligtende og gratis første samtale i dag.